kaartverkoop start op zaterdag 18 januari om 9.00!

OM HET VERBLIJF VOOR ALLE BEZOEKERS VAN HARTJE GINNEKEN ZO PRETTIG MOGELIJK TE LATEN ZIJN, GELDEN DE VOLGENDE HUISREGELS:

 1. Bezoekers van Hartje Ginneken dienen tenminste 18 jaar oud te zijn.
 2. De organisatie van Hartje Ginneken kan haar bezoekers altijd vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 3. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs welke via de officiƫle weg is aangeschaft.
 4. U wordt bij entree gevisiteerd. Ook op het evenemententerrein kunt u gevisiteerd worden.
 5. Het is verboden om goederen en/of entreebewijzen te verhandelen op of buiten het evenemententerrein, hetgeen bij de wet niet toegestaan is.
 6. De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen.
 7. Op het terrein kan alleen betaald worden met Hartje Ginneken consumptiemunten. Deze zijn te verkrijgen bij de kassa's en kunnen contant of met pin betaald worden. De kassa's sluiten een kwartier voor het einde van het evenement (20:45 uur). Na afloop van het evenement kunnen munten niet geretourneerd worden.
 8. Hartje Ginneken hanteert een Zero Tolerance beleid t.a.v. (hard)drugs: Het in bezit hebben of verhandelen van (hard)drugs is niet toegestaan op het festival. Bij constatering van (openlijk) gebruik, handelen en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie.
 9. In het kader van de veiligheid zal de beveiliging van Hartje Ginneken haar bezoekers visiteren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (hard)drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan.
 10. Zonnebrand kan in kleine hoeveelheden voor persoonlijk gebruik worden meegenomen. LET WEL: uitsluitend zonder drijfgas en volledig van kunststof (geen glas). Voor zonnebrand geldt een maximum van 300ml.
 11. Bezoekers van Hartje Ginneken betreden het festivalterrein op eigen risico. De organisatie Hartje Ginneken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Hartje Ginneken, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het festival, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 12. Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen, deze zijn te verkrijgen bij de entree van Hartje Ginneken.
 13. Hartje Ginneken hanteert het binnen = binnen beleid. Als u tijdens het evenement het terrein verlaat, heeft u geen recht meer het terrein opnieuw te betreden.
 14. De VIP kaart/band is persoonsgebonden, doorgeven is niet toegestaan. Hier wordt op gecontroleerd en bij overtreding zal verwijderen van het terrein het gevolg zijn.
 15. Bezoekers van Hartje Ginneken dienen er verzorgt uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt, kenmerkende kledij van genootschappen, clubs en verenigingen met een ongunstige reputatie en/of discriminerende kleding zijn niet toegestaan.
 16. Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten de behoefte te doen.
 17. Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door de organisatie van Hartje Ginneken niet getolereerd. Bij constatering hiervan volgt verwijdering en/of overdracht aan de politie.
 18. Tijdens het evenement is het alleen toegestaan om zich in de voor bezoekers toegestane ruimten te begeven.
 19. Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.
 20. Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 21. Selfie-sticks zijn niet toegestaan.
 22. Er zijn geen kluisjes op het terrein.
 23. Bij het betreden en verlaten van Hartje Ginneken dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.
 24. (PET)Bekers met of zonder inhoud mogen niet mee naar buiten worden genomen.
 25. Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van Hartje Ginneken te allen tijde op te volgen op en rond het evenementen terrein
 26. Bezoekers die zich niet aan de huisregels en Algemene voorwaarden van Hartje Ginneken houden, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.
 27. Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden. Kaartkopers krijgen dan hun kaartjes terug, alleen zonder de servicekosten.
 28. Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 29. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.
 30. Bij betreding van het terrein gelden de algemene voorwaarden van Hartje Ginneken BV. Klik hier voor de algemene voorwaarden van Hartje Ginneken.
 31. Door aankoop van toegangsbewijs en bezoek van Hartje Ginneken ga je akkoord met de Huisregels.